FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 10:37 PDF icon आर्थिक बिधेक २०७९.pdf
बालबिवाह अन्यका लागि गाउँपालिका स्तरीय कार्ययोजना २०७९ ७९-८० 01/27/2023 - 10:38 PDF icon बालविवाह अन्त्यका लागि गाउँपालिका स्तरीय कार्ययोजना २०७९.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशिकरण निति २०७९ ७९-८० 01/27/2023 - 10:31 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण निति २०७९.pdf
बिपद ब्यबस्थापन गर्न बनेबो बिपद सम्वन्धि बितरण मापदन्ड ७९-८० 01/27/2023 - 10:28 PDF icon विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विपत वितरण सम्बन्धि मापदण्ड २०७९.pdf
हाटबजार सन्चालन तथा ब्यबस्थापन सम्वन्धि निर्देशिका २०७९ ७९-८० 01/27/2023 - 10:20 PDF icon हाटबजार स_ंचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९.pdf
छबिसपाथिभेरा गाँउपालिको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 06/24/2019 - 17:00 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09.pdf
छबिसपाथिभेरा गाँउपालिका ले पारीत गरेको स्थानिय तहको प्रशासकिय कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 06/24/2019 - 16:59 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
छबिसपाथिभेरा गाँउपालिका ले पारित गरेको जलस्रोतको सम्मन्धमा ब्यबस्था निर्धारण गर्न बनेको नियमावलि २०७५ ७५/७६ 06/24/2019 - 16:57 PDF icon Jalshorat Nimawali.pdf
छबिसपाथिभेरा गाँउपालिका ले पारीत गरेको शिक्षा नियमावलि २०७५ ७५/७६ 06/24/2019 - 16:54 PDF icon education.pdf
खानेपानि योजना सन्चालन तथा मर्मत सम्भार ब्यबस्थापन निर्देशिका ७५/७६ 06/24/2019 - 16:52 PDF icon Chhabis O&M Management Directive of WSS.pdf

Pages